Sản phẩm

Trang chủ / OpenText

OpenText

Hiển thị

Giải Pháp Voltage Data Security 

Voltage SecureData cung cấp các giải pháp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong cơ sở...

Xem chi tiết

Giải pháp Dò Quét Lỗ Hổng Bảo Mật Ứng Dụng Web – Fortify

DAST (Dynamic Application Security Testing) là một phương pháp kiểm tra bảo mật ứng dụng động, tập trung vào...

Xem chi tiết